Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Aanleiding:

Het is belangrijk dat de leden van V.C. Vlissingen in een veilig klimaat kunnen sporten. Uit de gevallen van machtsmisbruik en seksuele intimidatie in sportverenigingen die jaarlijks aan het licht komen blijkt dat een veilig sportklimaat geen automatisme is. Het NOC/NSF stimuleert en adviseert de sportbonden en sportverenigingen actief preventief beleid te voeren om misbruik tegen te gaan. Het bestuur onderkent dit en heeft besloten hieraan uitvoering te geven door het werken aan een veiliger sportklimaat.

 Besluit:

Als preventieve maatregel heeft het bestuur besloten dat alle vrijwilligers die met jeugdleden (gaan) werken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar oplevert om te werken met minderjarigen. Kan een (aspirant) vrijwilliger geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen, dan betekent dat hij of zij geen functie kan uitvoeren binnen V.C. Vlissingen

Het bestuur heeft besloten dat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht is voor de volgende functies:

  • bestuursleden;
  • jeugdcommissieleden;
  • trainers;
  • leiders / teammanagers.

 Procedure aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG):

De vereniging in persoon van de secretaris doet het voorbereidende werk en zorgt ervoor dat de noodzakelijke gegevens: geboortedatum en emailadres tijdig bekend zijn bij het ministerie. De aangemelde vrijwilligers krijgen kort daarop per email een persoonlijke uitnodiging om met hun DigiD een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

Zodra de vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ontvangen heeft verstrekt hij of zij deze aan de secretaris van de vereniging welke er voor zorgdraagt dat de verklaring geregistreerd wordt in Sportlink.

Geldigheidsduur van de Verklaring Omtrent Gedrag:

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een momentopname en kent geen wettelijke geldigheidsduur. De vereniging bepaalt zelf hoe lang de VOG geldig blijft en het bestuur heeft besloten om uit te gaan van een periode van vijf jaar. Om in functie te kunnen blijven moeten de vrijwilligers voor afloop van vijf jaar een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Vastgesteld door het bestuur van V.C. Vlissingen dd. 01-07-2020

Johan de Visser                                                                              Aylwin Vermeule

Voorzitter                                                                                        Secretaris