Uitnodiging ledenvergadering 14 maart

      Geen reacties op Uitnodiging ledenvergadering 14 maart

Agenda Algemene Ledenvergadering VC Vlissingen  d.d. 14 maart 2022, aanvang 19.30 uur

Agenda ALV VCV 14 maart (PDF)
Informatie agendapunten 5 en 6 (PDF)

  • 1. Opening
  • 2. Mededelingen
  • 3. Notulen vergadering 19 juli 2021
  • 4. Financieel verslag seizoen 2020-2021
  • 5. Wijziging Huishoudelijk Reglement V.C. Vlissingen
  • Pauze
  • 6. Verkiezing bestuursleden en reserve-lid kascommissie
  • 7. Bestuursbeleid/Visie op toekomst
  • 8. Rondvraag
  • 9. Sluiting

Agendapunt 5 – Wijziging Huishoudelijk Reglement VC Vlissingen
In het Huishoudelijk Reglement is in artikel 11 (Bestuursverkiezing) in lid 1 onder meer bepaald dat de bestuursleden voor maximaal twee termijnen van drie jaar gekozen kunnen  worden. Verder is in lid 4 bepaald dat bestuursleden van stichtingen, die op één of andere wijze met de vereniging verbonden zijn, geen deel kunnen uitmaken van het bestuur van de vereniging. Deze beide voorschriften hebben tot doel de vereniging te beschermen tegen een te grote invloed op het beleid van de vereniging door bepaalde personen en eventuele ongewenste belangenverstrengeling.
Omdat het tegenwoordig soms moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden, stelt het bestuur voor om de hiervoor genoemde voorschriften, die het zoeken extra belemmeren, te schrappen. De (her)benoeming van bestuursleden vindt altijd plaats op basis van een (schriftelijke) stemming, waarmee de bescherming van de vereniging voldoende is gewaarborgd.

Het gewijzigde Artikel 11, bestuursverkiezing luidt dan als volgt:          
Lid 1    Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat
           geschieden volgens het onderstaande rooster.
           1e jaar: voorzitter en één of meer andere bestuursleden (niet zijnde de secretaris en
                       de penningmeester)
           2e jaar: secretaris en één of meer andere bestuursleden (niet zijnde de voorzitter en
                       de penningmeester)
           3e jaar: penningmeester en één of meer andere bestuursleden (niet zijnde de     
                       voorzitter en de secretaris).
Lid 2    De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde
            kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse
            algemene ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze
            agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden
            van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden
            procedure. 
Lid 3    Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden  dient schriftelijk bij de secretaris
            aangemeld te worden, te ondertekenen door drie stemgerechtigde leden en dient
            vergezeld te gaan van een ondertekende bereidverklaring van de desbetreffende
            kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.     

Agendapunt 6 – Verkiezing bestuursleden en reserve-lid kascommissie
Door het tussentijds aftreden van secretaris Aylwin Vermeulen is er een vacature in het bestuur ontstaan. Het bestuur heeft voor de invulling van deze vacature nog geen kandidaat gevonden.

Waarnemend-voorzitter Johan de Visser en de bestuursleden Kees Dijker en Willem van der Hoofd zijn periodiek aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Johan de Visser opnieuw als waarnemend-voorzitter en Kees Dijker en Willem van der Hoofd opnieuw als bestuurslid te kiezen.

De kascommissie dient te bestaan uit drie leden en een reserve-lid. Omdat er op dit moment geen reserve-lid is, stelt het bestuur voor om Peter Snaaijer in deze functie te benoemen.

Kandidaten (voor de vacante bestuursfunctie) en tegenkandidaten kunnen, met een ondertekende bereidverklaring van de betreffende kandidaat, door drie stemgerechtigde leden tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur (info@vcvlissingen.nl) aangemeld worden. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.