Jeugdcommissie

JEUGDCOMMISSIE 


e-mail: jeugd@vcvlissingen.nl 
 
 Interne scouts 
* Jean Paul Vereecke en Hassan Achekhlaf 
 
– Wedstrijdsecretaris Jeugd 
* Vacant 
– e-mail: jeugdwed.sec@vcvlissingen.nl 
 
– Coördinatoren Jeugd 
*JO17 en JO15             : Marcel van der Hoofd, tel 06-18185990 
*JO13                                  : Wendy de Witte, tel. 06-43479368 
*JO11, JO10 en JO9     : Michael v.d. Pavert, tel. 06-40631462 
*JO8 en JO7                     : Daniëlle Albers, tel. 06-21177535 
                                                 Benice Pengel, tel. 06-27139850 
 
REGELINGEN 
 
Jeugdplan 2014/2017 
 
Vervoerplicht uitwedstrijden jeugd     
 
Anti-pestprotocol    
 
Bezetting dug-out jeugdwedstrijden